پمپ داون کردن چیلر تراکمی (Pump Down)


1 . در اكثر چیلر های تراکمی  هنگام خاموش شدن كمپرسور چیلر تراکمی عمل pump down انجام مي شود. این عمل بمنظور جلوگیری از ورود ناگهانی مایع مبرّد از اواپراتور به کمپرسور، در زمان استارت کمپرسور و صدمه دیدن کمپرسور چیلر ضروری است.

3 . pump down یعنی با صدور فرمان از ترموستات به شير برقي براي بستن مدار مايع (و نهايتاً خاموش شدن كمپرسور) كمپرسور بلافاصله خاموش نمي شود بلكه با ادامه كار مكش از اواپراتور و جمع شدن سيال مبرد در كندانسور از طريق مدار رانش به دليل بسته بودن مدار مايع، فشار اواپراتور كاهش يافته و در نتيجه زماني كه فشار به پايينتر از حد تنظيمي روي بخش L.P.C  (کنترلر فشار پایین) برسد، فرمان خاموش شدن كمپرسور از اين طريق صادر مي گردد.

4 . در اين حالت سيال مبرد داخل اواپراتور تقريباً به طور کامل از طريق كمپرسور چیلر تراکمی به داخل كندانسور منتقل شده و هنگام استارت مجدد كمپرسور ديگر مايع مبرد در اواپراتور وجود ندارد كه به صورت ناگهاني از طريق suction وارد كمپرسور شده و به سوپاپهای کمپرسور چیلر آسیب بزند.

5 . به دليل متفاوت بودن فشار رانش در سيستم هایي با كندانسور آبي (برج خنك كننده) و با كندانسور هوايي بالطبع تنظيم H.P.C (کنترلر فشار بالا) در اين دو مدل از چیلر  با هم متفاوت بوده در سيستم آبي معمولاً فشار خط مبرد روي 250 psi و در سيستمهاي هوايي روي 350 psi تنظيم می گردد.

با اشتراک گذاری مقاله فوق در شبکه های اجتماعی، دوستان خود را از  مطالب مهم آن آگاه سازید.


سایر مقالات :

رسوب گیری چیلرهای تراکمی
سابکول در کندانسور چیلر تراکمی
سوپرهیت مبؤد در خط مکش چیلر تراکمی