پمپ سيرکولاتور سمنان انرژی

25 محصول وجود دارد

نکات مهم پمپ سیرکولاتور سمنان انرژی :

شــركت پمــپ ســمنان انــرژی وابســته بــه شرکت صنایــع پمــپ ســازی ایران (پمپیران)، تولیــد كننــده انواع پمــپ های ســیركولاتور خطی و زمینی جهت سیســتمهای گرمایشی و سرمایشی است. این شــركت بــرای اولین بار در ایــران موفق به اخذ گواهی نامه اســتاندارد بین المللــی ISO 9001-2000 در مدیریت تضمین كیفیت از شركت VUTWR  آلمان در تولید پمپ های سیركولاتور (سیستم های گرمایش و سرمایش) گردید.

نحوه کارکرد پمپ های سیركولاتور سمنان انرژی :

پمپ ســیركولاتور صنایع پمپ ســمنان انرژی جهت به گردش در آوردن آب گرم در تأسیســات حرارت مركزی و تهویه مطبوع و اســتفاده در مدار گردش آب گرم و ســرد (سیســتم های هیدرونیك) تأسیسات ساختمان ها مطابق با اســتانداردهای بین المللی ط...

نکات مهم پمپ سیرکولاتور سمنان انرژی :

شــركت پمــپ ســمنان انــرژی وابســته بــه شرکت صنایــع پمــپ ســازی ایران (پمپیران)، تولیــد كننــده انواع پمــپ های ســیركولاتور خطی و زمینی جهت سیســتمهای گرمایشی و سرمایشی است. این شــركت بــرای اولین بار در ایــران موفق به اخذ گواهی نامه اســتاندارد بین المللــی ISO 9001-2000 در مدیریت تضمین كیفیت از شركت VUTWR  آلمان در تولید پمپ های سیركولاتور (سیستم های گرمایش و سرمایش) گردید.

نحوه کارکرد پمپ های سیركولاتور سمنان انرژی :

پمپ ســیركولاتور صنایع پمپ ســمنان انرژی جهت به گردش در آوردن آب گرم در تأسیســات حرارت مركزی و تهویه مطبوع و اســتفاده در مدار گردش آب گرم و ســرد (سیســتم های هیدرونیك) تأسیسات ساختمان ها مطابق با اســتانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد. این پمپ ها به گونه ای طراحی شــده اند كه به صورت افقی در بین لوله های رفت و یا برگشت قرار گرفته و انتخاب این طرح به دلیل كارایی بیشتر و مزایای فراوان آن در نصب پمپ ها بوده است. واژه هیدرونیك به معنی سیستم های گرم و سرد كننده ای است كه در آنها برای انتقال حرارت توسط گردش یك مایع در سیستم های بسته از لوله استفاده می شود.

در سیستم های گرمایش و سرمایش هیدرونیک طراحی مناسب پایپینگ به منظور بهبود عملكرد و مشخصه این پمپ ها ضروری است. در این مدل ها همان اصول بنیادینی كه در ســیركولاتور (آب در گردش) اولیه وجود دارد، حاکم اســت و این پمپ ها که ابتدا به دلیل كارایی بیشتر و مزایای فراوان در نصب شان منتخب شده اند، افقی (هوریزنتال) هستند. این پمپ ها امروزه با طراحی و مواد اولیه بهتر، اما با همان اصول بنیادین مورد استفاده قرار می گیرند و باید به این نکته نیز اشاره کرد که مواد بســیار محكم و ضدزنگی كه ســیل این پمپ ها از آنها ســاخته می شوند، بسیار مقاوم هستند.

بطور کلی استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور توصیه می شود.

 

 Gal .(am.) = 3.785 Lit                      1M³ = 1000 Lit
1 M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M                      1 M³ = 264.2 Gal.am

1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr             1 M³ = 35.315 Ft.³

1Atm.=14.7 P.S.I                             1Atm= 10.33مترارتفاع ستون آب

              

 

بستن
بیشتر
نمایش 1 - 24 از 25 مورد
نمایش بر اساس :

دسته بندی

براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
0 ریال 124373000 ریال