روش های پرداخت

شماره حساب های مجموعه دماتجهیز :

کاربران، کارشناسان و خریداران گرامی :

هرگونه واریز وجه به حساب دماتجهیز، فقط با شماره حساب های زیر و شماره حساب های شرکت دماتجهیز کوروش معتبر می باشد.