مجوزها و پروانه کسب دماتجهیز

    پروانه کسب از اتحادیه لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع - پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی

    پروانه کسب و کارت مباشرت از صنف دستگاه های حرارتی سرد و گرم - کارت مباشرت صنف کسب و کارهای مجازی

    گواهینامه ثبت علامت

    پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی