پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو نمایش بزرگتر

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

wilo

جدید


تعداد :
قیمت برای شما :

44,670,000 ریال

  1. پمپ آبرسانی -طبقاتی عمودی ویلو قابلیت پمپاژ آب سرد/گرم  را دارا می باشد و جهت تامین اتوماتیک آب مصرفی از شبکه آب شهری یا مخزن آب شرب مورد استفاده قرار می گیرند. 

  2. پمپ آبرسانی طبقاتی ویلو کاربردهای مختلفی از جمله : 1. سیستم های آتش نشانی  2. سیستم های سرمایشی / گرمایشی و سایر  سرویسهای آب رسانی را دارا میباشند. 

  3. قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

براساس نوع پمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدل قطر فلنج رانشin قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф
MVI 114-1.5/2 "1 1/1 1/5 118 380 3 2900  44,670,000
MVI 118-2.2/2 "1 1/5 2 138 380 3 2900  47,460,000
MVI 208-1.5/2 "1 1/1 2/5 70 380 3 2900 37,707,000
MVI 210-1.5/2 "1 1/3 2 98 380 3 2900 38,817,000
MVI 214-2.2/2 "1 2 3 115 380 3 2900 44,238,000
MVI 217-3/2 1" 2/5 4 110 380 3 2900 51,560,000
MVI 220-4/2 "1 3/5 4 130 380 3 2900  58,309,000
MVI 405-1.1/2 "¼1 1 5 25 380 3 2900  32,862,000
MVI 407-1.5/2 "¼1 1/5 5 50 380 3 2900  37,856,000
MVI 410-2.2/2 "¼1 2 5 80 380 3 2900 40,657,000
MVI 412-3/2 "¼1 2/5 5 100 380 3 2900 49,497,000
MVI 414-3/2 "¼1 2/5 4 130 380 3 2900 51,550,000
MVI 417-4/2 "¼1 3 3 170 380 3 2900  52,929,000
MVI 419-4/2 "¼1 2/5 2 200 380 3 2900  58,292,000
MVI 806-2.2/2  "½1  2 8 50 380 3 2900 43,111,000
MVI 807-3/2  "½1  2 6 70 380 3 2900 48,855,000
MVI 810-4/2  "½1  3 6 110 380 3 2900 54,803,000
MVI 811-4/2  "½1  3 6 120 380 3 2900  55,914,000
مدل قطر فلنج رانشin قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф
MVI 814-5.5/2  "½1  4/5 6 150 380 3 2900 60,021,000
MVI 817-7.5/2  "½1  5 6 180 380 3 2900  77,930,000
MVI 819-7.5/2  "½1  5 4 210 380 3 2900 79,344,000
MVI 160/6-4/2 "2 3 10 40 380 3 2900 58,375,000
MVI 1607/6-5.5/2 "2 4 10 75 380 3 2900 63,034,000
MVI 1608/6-5.5/2 "2 4 10 80 380 3 2900 64,389,000
MVI 1609/6-7.5/2 2" 5 10 100 380 3 2900 83,297,000
MVI 1611/6-7.5/2 "2 7 15 100 380 3 2900 88,334,000
MVI 1609-11/2 "2 5/5 15 125 380 3 2900 88,757,000
MVI 1610-11/2 "2 10 15 140 380 3 2900  89,246,000
MVI 1612-15/2 "2 10 15 170 380 3 2900 113,015,000
MVI 1614-15/2 "2 10 10 220 380 3 2900  117,261,000
مدل قطر فلنج رانشin قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф
MVI 114-1.5/2 "1 1/1 1/5 118 380 3 2900  44,670,000
MVI 118-2.2/2 "1 1/5 2 138 380 3 2900  47,460,000
MVI 208-1.5/2 "1 1/1 2/5 70 380 3 2900 37,707,000
MVI 210-1.5/2 "1 1/3 2 98 380 3 2900 38,817,000
MVI 214-2.2/2 "1 2 3 115 380 3 2900 44,238,000
MVI 217-3/2 1" 2/5 4 110 380 3 2900 51,560,000
MVI 220-4/2 "1 3/5 4 130 380 3 2900  58,309,000
MVI 405-1.1/2 "¼1 1 5 25 380 3 2900  32,862,000
MVI 407-1.5/2 "¼1 1/5 5 50 380 3 2900  37,856,000
MVI 410-2.2/2 "¼1 2 5 80 380 3 2900 40,657,000
MVI 412-3/2 "¼1 2/5 5 100 380 3 2900 49,497,000
MVI 414-3/2 "¼1 2/5 4 130 380 3 2900 51,550,000
MVI 417-4/2 "¼1 3 3 170 380 3 2900  52,929,000
MVI 419-4/2 "¼1 2/5 2 200 380 3 2900  58,292,000
MVI 806-2.2/2  "½1  2 8 50 380 3 2900 43,111,000
MVI 807-3/2  "½1  2 6 70 380 3 2900 48,855,000
MVI 810-4/2  "½1  3 6 110 380 3 2900 54,803,000
MVI 811-4/2  "½1  3 6 120 380 3 2900  55,914,000
مدل قطر فلنج رانشin قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф
MVI 814-5.5/2  "½1  4/5 6 150 380 3 2900 60,021,000
MVI 817-7.5/2  "½1  5 6 180 380 3 2900  77,930,000
MVI 819-7.5/2  "½1  5 4 210 380 3 2900 79,344,000
MVI 160/6-4/2 "2 3 10 40 380 3 2900 58,375,000
MVI 1607/6-5.5/2 "2 4 10 75 380 3 2900 63,034,000
MVI 1608/6-5.5/2 "2 4 10 80 380 3 2900 64,389,000
MVI 1609/6-7.5/2 2" 5 10 100 380 3 2900 83,297,000
MVI 1611/6-7.5/2 "2 7 15 100 380 3 2900 88,334,000
MVI 1609-11/2 "2 5/5 15 125 380 3 2900 88,757,000
MVI 1610-11/2 "2 10 15 140 380 3 2900  89,246,000
MVI 1612-15/2 "2 10 15 170 380 3 2900 113,015,000
MVI 1614-15/2 "2 10 10 220 380 3 2900  117,261,000
Path: > > > پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو