پمپ آب استیل ایستاده اشپیک نمایش بزرگتر

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

اشپیک

جدید

قیمت برای شما :

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

  1. اعداد هد ودبی ارائه شده برای پمپهای فوق در محدوده راندمان حداکثر پمپ درنظر گرفته شده است
براساس نوعپمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 2-3010.372233803502900ناموجود
INV 2-5010.552393803502900ناموجود
INV 2-7010.752503803502900ناموجود
INV 2-9011.102693803502900ناموجود
INV 2-11011.12803803502900ناموجود
INV 2-15011.121113803502900ناموجود
INV 2-18012.221403803502900ناموجود
INV 2-2301321723803502900ناموجود
INV 2-2501321903803502900ناموجود
INV 4-501.1/40.754383803502900ناموجود
INV 4-701.1/41.14533803502900ناموجود
INV 4-1801.1/4341343803502900ناموجود
INV 4-2501.1/4441863803502900ناموجود
INV 10-401.1/21.510323803502900ناموجود
INV 10-501.1/22.210413803502900ناموجود
INV 10-601.1/22.210503803502900ناموجود
INV 10-701.1/2310603803502900ناموجود
INV 10-801.1/2310683803502900ناموجود
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 10-901.1/2410793803502900ناموجود
INV 10-1001.1/2410883803502900ناموجود
INV 10-1401.1/25.5101183803502900ناموجود
INV 10-2001.1/27.5101753803502900ناموجود
INV 18-402418443803502900ناموجود
INV 18-5025.518563803502900ناموجود
INV 18-6025.518653803502900ناموجود
INV 18-7027.518783803502900ناموجود
INV 18-8027.518883803502900ناموجود
INV 18-140215181553803502900ناموجود
INV 18-160215181853803502900ناموجود
INV 32-302.1/25.532403803502900ناموجود
INV 32-402.1/27.532583803502900ناموجود
INV 32-502.1/21132723803502900ناموجود
INV 32-702.1/215321023803502900ناموجود
INV 45-3031145543803502900ناموجود
INV 45-4031545733803502900ناموجود
INV 65-8042265753803502900ناموجود
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 2-3010.372233803502900ناموجود
INV 2-5010.552393803502900ناموجود
INV 2-7010.752503803502900ناموجود
INV 2-9011.102693803502900ناموجود
INV 2-11011.12803803502900ناموجود
INV 2-15011.121113803502900ناموجود
INV 2-18012.221403803502900ناموجود
INV 2-2301321723803502900ناموجود
INV 2-2501321903803502900ناموجود
INV 4-501.1/40.754383803502900ناموجود
INV 4-701.1/41.14533803502900ناموجود
INV 4-1801.1/4341343803502900ناموجود
INV 4-2501.1/4441863803502900ناموجود
INV 10-401.1/21.510323803502900ناموجود
INV 10-501.1/22.210413803502900ناموجود
INV 10-601.1/22.210503803502900ناموجود
INV 10-701.1/2310603803502900ناموجود
INV 10-801.1/2310683803502900ناموجود
مدلقطر دهانه inقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
INV 10-901.1/2410793803502900ناموجود
INV 10-1001.1/2410883803502900ناموجود
INV 10-1401.1/25.5101183803502900ناموجود
INV 10-2001.1/27.5101753803502900ناموجود
INV 18-402418443803502900ناموجود
INV 18-5025.518563803502900ناموجود
INV 18-6025.518653803502900ناموجود
INV 18-7027.518783803502900ناموجود
INV 18-8027.518883803502900ناموجود
INV 18-140215181553803502900ناموجود
INV 18-160215181853803502900ناموجود
INV 32-302.1/25.532403803502900ناموجود
INV 32-402.1/27.532583803502900ناموجود
INV 32-502.1/21132723803502900ناموجود
INV 32-702.1/215321023803502900ناموجود
INV 45-3031145543803502900ناموجود
INV 45-4031545733803502900ناموجود
INV 65-8042265753803502900ناموجود
Path: > > > پمپ آب استیل ایستاده اشپیک