کوپلینگ "1/2 2 آتش نشانی AWG - آلومینیومی نمایش بزرگتر مقایسه

کوپلینگ "1/2 2 آتش نشانی AWG - آلومینیومی

AWG

جدید