دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
2090000 ریال 2090000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر

رسوبــزدا الكترونيكی پاکاب کنترل

یک محصول وجود دارد.
 سختی گیر های رزینی بدلیل انجام تبادل یونی و حذف املاح و سختی محلول در آب از نظر عملکرد نسبت به رسوب زداهای مغناطیسی، الکترونیک و آلتراسونیک که املاح را صرفاً در آب معلق نگه می دارند مطمئن ترند، ولی از طرف دیگر سختی گیرهای رزینی نیازمند عملیات دائمی و منظم بک واش و احیاء می باشند.
 عملیات بک واش و احیاء در سختی گیرهای رزینی با شیر نیمه اتوماتیک توسط اپراتور موتور خانه و در سختی گیرهای رزینی با شیر تمام اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور و بر مبنای سیستم تنظیم جریانی یا زمانی بصورت خودکار انجام می پذیرد.

Gal .(am.) = 3.785 Lit. 1 M³ = 35.315 Ft.³

1 grain = 0.0648 gr.          Ft.³ X 28.3 =Lit

نمایش 1 - 1 از 1 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
2090000 ریال 2090000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر