دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر

پمپ سير کولاتور هالم

یک محصول وجود دارد.

استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور توصیه میگردد.

 

 Gal .(am.) = 3.785 Lit                      1M³ = 1000 Lit
1 M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M                      1 M³ = 264.2 Gal.am

1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr             1 M³ = 35.315 Ft.³

1Atm.=14.7 P.S.I                             1Atm= 10.33مترارتفاع ستون آب

              

 

نمایش 1 - 1 از 1 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر