شیر سه راهه موتوری هانیول تدریجی با بوبینDN15 نمایش بزرگتر مقایسه

شیر سه راهه موتوری هانیول تدریجی با بوبینDN15

هانی ول (Honeywell) هانی ول (Honeywell)

جدید